Όροι χρήσης και Προσωπικά δεδομένα του διαδικτυακού τόπου της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβασή των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση των ιστοσελίδων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ZINCOMETAL S.A.» www.zincometal.gr μέσω browser ή εφαρμογής. Οι χρήστες-επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε..
Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του χρήστη σε ότι αφορά τους όρους και  τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στις Ιστοσελίδες ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, όπως επίσης να κάνει χρήση των υπηρεσιών που του προσφέρονται.
Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της στο Διαδίκτυο.
Οι ιστοσελίδες της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. έχουν ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών της, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες της και η χρήση τους, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες.
Ειδικότερα:
 1. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως αναφέρεται. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος. Επίσης, οποιοδήποτε προϊόν θα σχηματισθεί από τον χρήστη της custom εφαρμογής, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., καθότι όλες οι εναλλακτικές επιλογές προς σχηματισμό ενός προϊόντος αποτελούν απόρροια πνευματικής μελέτης, σχεδίου και αρχικής σύλληψης της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.  και  και κατ’ επέκταση αποκλειστικό πνευματικό δημιούργημα αυτής, κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.
Η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. προβαίνει στη λήψη κάθε προσήκοντος και ευλόγως αναμενόμενου μέτρου, με σκοπό τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της να είναι, όσο το δυνατόν, πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα! Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος, δεν εγγυώνται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.
Οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται στο χρήση - επισκέπτη μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση, συμβουλή ή προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης- επισκέπτης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την προσφορά και καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν από την αγορά.
Η διασύνδεση των ιστοσελίδων της με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. 
 1. Η ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.).
 2. Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ή τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της. 
 3. Η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες της, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων. Χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών από το χρήστη - επισκέπτη μετά την κατά τ' ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
 4. Η εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρίσιμης πληροφορίας.
 5. Μετά τη δήλωση των στοιχείων σας ίσως σας δοθούν Πληροφορίες Πρόσβασης οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ή/και στις Υπηρεσίες και τυχόν σελίδες, για τις οποίες απαιτείται δήλωση στοιχείων. Αναγνωρίζετε ότι ευθύνεστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες με χρήση των Πληροφοριών Πρόσβασής σας και ότι θα ευθύνεστε για κάθε τέτοια δραστηριότητα που θα διεξάγεται μέσω του λογαριασμού σας, με ή χωρίς εξουσιοδότηση. Όταν επιλέγετε Πληροφορίες Πρόσβασης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις που είναι άσεμνες, καταχρηστικές ή έχουν πιθανότητα να προκαλέσουν.
 6. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λογαριασμού υποχρεούνται:
 7. να διατηρούν τις Πληροφορίες Πρόσβασής τους ασφαλείς,
 8. να παρέχουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή τους στις Ιστοσελίδες ή / και τις Υπηρεσίες και να ενημερώνουν αμέσως την εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. για τυχόν αλλαγές ή λάθη,
 9. αν οι Πληροφορίες Πρόσβασής τους γίνουν γνωστές σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, να ενημερώνουν την εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. αμέσως.
 10. Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στις ιστοσελίδες της ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.
 11. Με την πρόσβαση στην τοποθεσία - ιστοσελίδες, ο χρήστης-επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν' ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων του Κιλκίς σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.
Η άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνο μετά πό σχετική επικοινωνία με την εταιρία, οπότε και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Εδώ είναι διαθέσιμη η φόρμα αίτησης που θα χρειαστεί να συμπληρωθεί και να αποσταλλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση: ZINCOMETAL S.A., Βιομηχανία συστημάτων φωτισμού, 10ο χλμ Κιλκίς - Πολυκάστρου, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410-75651-3 ή να προσκομιστεί στην εταιρία (στην άνω διεύθυνση) ιδιοχείρως.

Η εταιρία για την ικανοποίηση των αιτημάτων είναι απαραίτητο να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, σε χρονικό διάστημα το αργότερο (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης, κάθε αίτημα θα έχει ικανοποιηθεί ή θα έχει υπάρξει ενημέρωση για τυχόν καθυστέρηση ή μη ικανοποίηση του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους αυτής.
 
Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ZINCOMETALS.A.» , που εδρεύει  στο 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου [εφεξής η «Εταιρεία»].
 
2.  Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας.
 
3.  Σκοπός της Επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι ο εξής:

α.  O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
β.  Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για ανεύρεση εργασίας στην Εταιρεία:

- Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του βιογραφικού σας σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης στην Εταιρεία, για την οποία αναζητείται προσωπικό καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας θα αποθηκεύονται από την Εταιρεία για σκοπό μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης στην Εταιρεία. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία αποστείλατε το σημείωμα αυτό, θα διαγράφονται, εκτός εάν η Εταιρεία νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.
-Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος μέσω της ιστοσελίδας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης απασχόλησης, είναι η αποθήκευσή τους για σκοπό μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησης σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης στην Εταιρεία.  
γ. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνετε από αυτήν newsletter και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις της Εταιρείας κλπ, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.
δ. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η διεκπεραίωση της ζητούμενης επικοινωνίας με την απάντηση της Εταιρείας στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

4.  Αποδέκτες των Δεδομένων
Αποδέκτες των δεδομένων:
(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και
 (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: Η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5.  Δικαιώματα Υποκειμένων
Ως υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») αυτών, όπως επίσης δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή περιορισμού αυτής και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα φορητότητας των πληροφοριών σας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης, και δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

6.  Νewsletters
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.zincometal.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H τοποθεσία www.zincometal.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών της Εταιρείας.
Η τοποθεσία www.zincometal.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτή τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η τοποθεσία www.zincometal.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

7.  Διατάξεις (Cookies)
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ μας (της Εταιρείας και εσάς), μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο αυτού για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, και χωρίς να  εγκυμονούν κινδύνους για αυτόν.
Ο παρών δικτυακός τόπος, ειδικότερα, χρησιμοποιεί τις εξής διατάξεις (cookies):
- Διατάξεις (cookies) που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (για παράδειγμα, ποιές σελίδες αυτού επισκέπτεται συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Πρόκειται για διατάξεις (cookies) που συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη/χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
- Διατάξεις (cookies) που επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη, όπως τη γλώσσα χρήσης ή τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτές τις διατάξεις (cookies) δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.
- Διατάξεις (cookies) που χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον επισκέπτη/χρήστη και τα ενδιαφέροντά του, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης ενημέρωσης/διαφήμισης/προσφορών ή τον περιορισμό προβολών διαφήμισης.
Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω των ανωτέρω διατάξεων (cookies), μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τις ήδη υπάρχουσες στον σκληρό του δίσκο διατάξεις (cookies) και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλες οι νέες διατάξεις (cookies), είτε να ερωτάται κάθε φορά που νέες διατάξεις (cookies) πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των διατάξεων (cookies) θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς επηρεάζει την απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης του χρήστη στο περιεχόμενό του.

8.  Ειδικοί Σύνδεσμοι
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

9.  Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter