πιστοποιήσεις

EN ISO 9001:2008
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001. Έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό QMSCERT.

EN ISO 14001:2004
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001. Έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό QMSCERT.

Σήμανση CE για Ιστούς Φωτισμού
Βάσει του ΦΕΚ 1557-Β-17.08.2007 η σήμανση CE στους ιστούς φωτισμού είναι υποχρεωτική! Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που πρέπει να εφαρμόζεται ώστε να φέρουν σήμανση CE οι ιστοί φωτισμού είναι το EN40-5 (χαλύβδινοι ιστοί) και EN40-6 (ιστοί αλουμινίου). Οι Ιστοί Φωτισμού ZINCOMETAL φέρουν Πιστοποίηση CE από τον ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/17-08-2007 και EN-40) ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

Σήμανση CE για Στηθαία Ασφαλείας Οδών
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1914-Β-15.06.2012 η σήμανση CE είναι υποχρεωτική! Η σήμανση CE στα Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) τίθεται μόνο από Κοινοποιημένο Οργανισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EN 1317-5_Annex ZA_attestation of conformity system 1).Ο κατάλογός τους ενημερώνεται συνεχώς και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε Κοινοποιημένος Φορέας έχει ένα και μόνο ένα Αριθμό Αναγνώρισης ο οποίος του χορηγείται από την Επιτροπή. Τα Στηθαία Ασφαλείας Οδών ZINCOMETAL φέρουν Πιστοποίηση CE από τον ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα ASCQUER.

Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού (ΕΛ.Κ.Ε.Π.Η.Υ.  ΑΕΒΕ)
Διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, φορέας πιστοποίησης, κοινοποιημένος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο φωτοτεχνίας. Πραγματοποιεί δοκιμή φωτομετρήσεων και εκδίδει έκθεση φωτομετρήσεων.

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.)
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter